# علی_خویه،_مدرس_مذاکره_و_اصول_و_فنون_مذاکره_بر_اساس