دوره های تخصصی آموزشی مذاکره ی حرفه ای و اثربخش استاد علی خویه 09122991608

 

 

بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

اساسنامه آکادمی مذاکره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                بسمه تعالی                                                           تاریخ  ........................

                                                                                                                                                                         شماره  .......................

پیوست  ......................

 

اساسنامه آکادمی مذاکره

 

فصل اول :کلیات و اهداف

ماده 1 : نام آکادمی:‌ آکادمی مذاکره

 آکادمی مذاکره  انجمنی است علمی ، تخصصی ، پژوهشی  و غیر سیاسی که در این اساسنامه اختصاراً آکادمی مذاکره  نامیده می‌شود .

ماده 2 : محل آکادمی مذاکره  : مرکز اصلی آکادمی مذاکره  در شهر تهرانواقع است .

ماده 3 : تابعیت : آکادمی مذاکره  تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمام اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی ، ولایت مطلقه فقیه ونظام جمهوری‌اسلامی اعلام می‌دارند و هیچیک از اعضاء حق فعالیت علیه نظام جمهوری‌ اسلامی ایران را ندارند . در غیر این صورت عضویت آنها خودبخودکان لم یکن خواهد بود .

ماده 4 : مدت فعالیت : مدت فعالیت آکادمی مذاکره  از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد .

ماده 5 : اهداف آکادمی مذاکره  به شرح زیر است:

بند 1 : تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی اعضاء .

بند 2 : ایجاد ارتباط مستقل ومستمر بین دانشگاه و اعضاء آکادمی مذاکره  به منظور رفع نیازهای علمی و تخصصی اعضاء .

بند 3 : به هنگام کردن دانش اعضاء و آشنایی بیشتر با مسائل موضوع آکادمی مذاکره  .

بند 4 : شناخت و طرح مسائل و مشکلات موضوع آکادمی مذاکره  و ایجاد زمینه های تحقیقاتی جدید در جهت باروری علمی اعضاء و ارائه راهبردهای علمی در جهت حل مشکلات .

بند 5 : کمک به اعضاء در امور آموزشی و پژوهشی

بند 6 :ایجاد ارتباط با آکادمی مذاکره ها و موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور پس از تصویب کمیسیون مرکزی ،  در راستای تبادل اطلاعات علمی و شناساندن توانمندی علمی دانشگاه ها.

بند 7 :.انتشار نشریات در زمینة مذاکره و برابر مقررات  و ضوابط کمیسیون مرکزی.

بند 8 : تلاش در جهت اعتلای دانش مذاکره  در ایران و جهان .

ماده 6 :. وظایف و نوع فعالیت های آکادمی مذاکره  :

آکادمی مذاکره  صرفا در زمینه های علمی ، آموزشی مشاورة علمی و اجرایی در حوزه مذاکره در گرایشهای مربوطه و حمایت علمی وپژوهشی از اعضاء فعالیت خواهد داشت .

اهم این فعالیت ها به شرح ذیل می باشند :

الف)  ایجاد زمینه های ارتباط بین آکادمی مذاکره  ، دانشگاه و سایر مراکز علمی به منظور :

1-    انجام امور پژوهشی، آموزشی، در رشته مربوط

 

     

 

       

2-      انتقال دستاوردهای علمی و عملی اعضاء به دانشگاه و سایر مراکز علمی و متقابلاً انتقال آخرین یافته های علمی به آکادمی مذاکره

ب) مهیا ساختن محیطی مناسب برای اعضاء به منظور :

1)   تبادل نظر علمی ، تخصصی و آماده سازی زمینه برای کارهای حرفه ای و ایجاد خلاقیت و فعالیت های علمی و پژوهشی در زمینه مذاکره

2)   ارائه طرح های پژوهشی در ارتباط با موضوع آکادمی مذاکره  

3)   شناخت استعدادها و هدایت آنها به سوی مراکز نیازمند

ج ) کمک به اشاعه فرهنگ استقلال ،آزادی ،توسعه علمی و نفی وابستگی از طریق:

1-  تشکیل کنفر انسها ، سمینارها و گردهمایی های علمی و تخصصی در زمینه مربوطه

2-  شناسایی وتجزیه وتحلیل مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه های مربوط به مسائل علمی موضوع آکادمی مذاکره  

3-  ارائه طریق جهت حل مشکلات و انعکاس نتایج حاصل از بررسیها به مراجع ذیربط در دانشگاه

ماده 7 : طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه و سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .

تبصره:‌ کسب موافقت از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی از طریق ریاست واحد مربوطه انجام خواهد گرفت .

 

فصل دوم: شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

ماده 8 : شرایط عضویت: برای تمامی علاقمندان در این حوزه آزاد می باشد.

1-  اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی .

2-  پذیرفتن مفاد اساسنامه .

3-  عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بنا به دلایل قانونی .

ماده 9 : آکادمی مذاکره  دارای دو نوع عضو است : اصلی و افتخاری

الف) اعضاء اصلی که دارای حق رأی می باشند.

ب) اعضاء افتخاری از دانشمندان، پژوهشگران و استادان ایرانی بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند

 

 

فصل سوم: ارکان آکادمی مذاکره  

ماده 10 : ارکان آکادمی مذاکره  عبارتند از :

الف ) مجمع عمومی

ب ) هیئت مدیره

ج ) بازرس یا بازرسان

ماده 11 : مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در آکادمی مذاکره  می‌باشد که به صورت عادی یا فوق‌ العاده تشکیل می‌شود .

الف) مجمع عمومی عادی :‌

ماده 12: مجمع عمومی با رعایت تشریفات مندرج در این اساسنامه، سالی یکبار در نیمه دوم هر سال تشکیل خواهد شد .برای رسمیت جلسه، حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای رسمی جهت تصویب‌ هر موضوعی لازم بوده و رای موافق اکثریت اعضاء ضرورت دارد.در صورتی‌که در دعوت نخست، تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت .

ماده 13 : وظایف مجمع عمومی عادی :

1-  انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان

2-  استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان

3-  تعیین خطی مشی کلی آکادمی مذاکره  برای سال آتی

4-   بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره

5-   تصویب برنامه های پیشنهادی آکادمی مذاکره  برای اجرا در سال آتی

ماده 14: مجمع عمومی فوق العاده :

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ضوابط مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

1-  با در خواست هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان

2-  با درخواست یک سوم  اعضاء آکادمی مذاکره  

تبصره 1: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده وحداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .
تبصره 2:مجمع عمومی فوق العاده، جهت رسمیت یافتن، همان شرایط مجمع عمومی را خواهد داشت .

تبصره 3:تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با‌حداقل دو سوم آراء موافق از‌تعداد‌حاضر درجلسه ‌معتبر خواهد بود .

ماده 15: وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1-  بررسی و تصویب انحلال آکادمی مذاکره  

2-  عزل هیئت مدیره

تبصره : عزل هیئت مدیره باید با اطلاع کمیسیون مرکزی آکادمی مذاکره  های علمی دانشگاه و تائید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی در دستور کار مجمع قرار گیرد .

 

ماده 16:ارکان مجمع :

مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود .

تبصره :اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

ماده 17: هیئت مدیره آکادمی مذاکره  :

1/17 :اعضای اصلی هیئت مدیره مرکب از 5 نفر است که در جلسة مجمع عادی از میان اعضای اصلی آکادمی مذاکره  و با رای مخفی برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

تبصره1: انتخاب مجدد هیئت‌ مدیره در دوره های بعد بلامانع بوده و هیئت‌ مدیره موظف است حداکثر 45 روز قبل از پایان تصدی خود انتخابات هیئت مدیره جدید را برگزار کند.

تبصره2: علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره، سه نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل برگزیده خواهند شد تا در صورت کناره گیری، عزل، غیبت غیر موجه ویا فوت یکی از اعضاء قبل از انقضای دوره هیئت مدیره، جانشین وی گردند اولویت با عضو علی البدلی خواهد بود که بالاترین آراء را کسب کند. حضور اعضاء مذکور در جلسات هیئت مدیره به عنوان مشاوریا ناظر بدون حق رأی بلا مانع است.

تبصره3:جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل نصف + یک نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراه معتبر خواهد بود .

تبصره4: اعضای هیئت مدیره حداثر یک هفته بعد از انتخاب با تایید کمیسیون مرکزی تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس(دبیر آکادمی مذاکره ) و یک نفر خزانه دار را انتخاب خواهند نمود .حدود اختیارات آنها طبق ماده 18 این اساسنامه خواهد بود.

تبصره5: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حد اقل دو ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت

 

کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن و تشکیل جلسه حداقل سه روز خواهد بود.

تبصره6: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت‌ هر یک از اعضاء بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

2/17 :اعضای هیئت مدیره بصورت افتخاری انجام وظیفه خواهند کرد .

3/17 :رئیس در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به او تفویض شده نماینده هیئت مدیره بوده و از طرف این هیئت حق امضاء خواهد داشت.

ماده 18: وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

هیئت مدیره نماینده قانونی آکادمی مذاکره  بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می‌باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول آکادمی مذاکره ، رسیدگی و ثبت و نگهداری حسابهای آکادمی مذاکره ، پرداخت دیون و وصول مطالبات،اجرای مصوبات مجمع عمومی

تبصره1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع آکادمی مذاکره  و مفاد این اساسنامه را دارا می باشد .

تبصره2:کلیه اسناد تعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار ممهور به مهر آکادمی مذاکره  معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره دارای اعتبار است .

تبصره3:هیئت مدیره بر پایه مفاد این اساسنامه، نسبت به پذیرش داوطلبان واجد شرایط اقدام می کند.

تبصره4:تا انتخاب هیئت مدیره، مسئولیت انطباق وضعیت متقاضیان عضویت در آکادمی مذاکره  با مفاد اساسنامه، به عهده هیئت موسس است .

تبصره5:هیئت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط خود، در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه کمیته های تخصصی تشکیل  دهد .

تبصره6: تصمیمات متخذه در کمیته ها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا است.

ج )بازرسان:

ماده 19:مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و دو نفر را به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود .

تبصره:انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلا مانع است.

ماده 20: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

1)بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی آکادمی مذاکره  و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

2)مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی وتهیه گزارش از عملکرد آکادمی مذاکره  برای اطلاع مجمع عمومی

3) گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .

ماده 21: کلیه اسناد و مدارک آکادمی مذاکره  اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط به وسیله هیئت مدیره آکادمی مذاکره  باید جهت بررسی در دست بازرس قرار گیرد.

 

فصل چهارم بودجه و مواد متفرقه

ماده 22: بودجه آکادمی مذاکره  از حق عضویت و برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره بدست می آید.

ماده 23: درآمد و هزینه های آکادمی مذاکره در دفاتر ثبت و شرح بیلان آن هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون مرکزی آکادمی مذاکره ارائه خواهد شد .

تبصره1: سال مالی آکادمی مذاکره  منطبق با سال هجری شمسی بوده و همواره از اول مهر ماه تا پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود .

ماده 24:کلیه مدارک رسمی آکادمی مذاکره  اعم از پرونده ها و مدارک رسمی در دفتر مرکزی آکادمی مذاکره  نگهداری می‌شود.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

 

ماده25: آکادمی مذاکره  دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز کمیسیون مرکزی آکادمی مذاکره  های علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و استفاده خواهد شد .

ماده26: انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از سازمان مرکزی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می‌شود .

تبصره: کلیه فعالیت های علمی و فرهنگی در راستای موضوع آکادمی مذاکره  که درآمد زا باشد، پس از اخذ مجوز از کمیسیون مرکزی از  شمول ماده28 مستثتی خواهند بود.

ماده27: این اساسنامه در 27 ماده و 25 تبصره در جلسه مورخ 24/4/1393 پس از بازنگری در کمیسیون مرکزی  به تصویب رسید .

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید